حدیث پاکیزگی نماز

حضرت علی (ع) می فرمایند:

لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی نماز است.

Loading the player...