حفظ آبروی مومن از دیدگاه اسلام

با این که کعبه به عنوان یک مرکز مقدس از حضرت آدم تا خاتم، همه انبیاء با کعبه مرتبط بودند و در کعبه عبادت کردند، قبله گاه عالم بشریت است ولی با این وجود روایت است که مومن جایگاه و حرمتش از کعبه بالاتر است.

حالا اگر این حرمت را بشکنیم فرد را ترور شخصیت معنوی کردیم و اگر آبروی شخصی را ببریم خداوند می فرماید: از یک طرف این جنگ با من است و جنگ با من نتیجه اش خروج از ولایت من است.

پس با توجه به اینکه خداوند ستارالعیوب است انسانها هم باید خدایی باشند و جلوه صفات و افعال خدا را باید در وجودشان داشته باشند.

Loading the player...