حقوق والدین بر گردن فرزند

والدین بر گردن فرزندانشان حق و حقوقی دارند که از جمله حقوقی که بر گردند فرزندان است حقوق زبانی می باشد.

اولین حق زبانی که پدر و مادر بر عهده فرزند دارند این است که با نرمی با آنها سخن بگویند و دومین حق، صدایشان را در برابر والدین بلند نکنند و حرمت آنها را نگه دارند.

در دین مبین اسلام آمده است که فرزندان حق ندارند پدر و مادرشان را با نام صدا کنند بلکه با القاب مودبانه آنها را مورد خطاب قرار دهند. در حین صحبت کردن حق قطع کردن فرمایشات آنها را ندارند و با احترام به فرمایشات آنها گوش بدهند و جامه عمل بپوشانند.

جایگاه والدین آنقدر بالا است که فرزندان حق ندارند حتی به آنها اف بگویند.