خانه و خانواده

در خصوص مسائل خانه و خانواده لزوما باید به این نکته توجه کرد که خانه امن ترین محیط و نهاد برای اعضاء می باشد.

برای خانواده ها و برای اعضاء خانواده گفته شود که هیچ محیطی برای سرمایه گذاری عاطفی مناسب تر از خانواده نیست. اگر یک نفر در یک خانواده عصبانی شود تمام سیستم خانواده به هم می خورد و نتایج منفی را خواهد داشت.

پس باید تمام مسائل خانه و خانواده مورد ارزیابی قرار بگیرد تا در نهایت به چنین مسئله ای دچار نشود.