خدا

رفتم کنار دریا.

گفتم بگو خدا کیست.

دریا به گوش من گفت.

مثل خدا کسی نیست.

او آفریدگار کوه و درخت و دریاست.

دانا و پاک و زیبا.

بخشنده و تواناست.