خدا زیبایی و بخشندگی را دوست دارد

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. بخشنده است و بخشش را دوست دارد. پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد.

Loading the player...