درسهایی از امام سجاد (ع)

امام سجاد (ع) یکی از پیشوایان هدایت بشریت است که سی و پنج سال امامت و پیشوایی بشریت را به عهده داشتند و درسهای زیادی را به ما یاد دادند که یکی از این درسها، درس کنترل خشم و عصبانیت است.

یک روز امام سجاد در حضور مردم بودند که یک نفر از اقوام امام سجاد به ایشان اهانت نمود. اما امام در مقابل توهین های او سکوت اختیار کردند.

در اسلام تاکید شده است که اگر فرد نادانی به شما توهین کرد سکوت کنید و فقط از کنار او رد شوید که امام صادق (ع) نیز این درس را به ما آموختند.

همچنین دعاهایی که در صحیفه سجادیه و مفاتیح آمده است را ایشان یاد داده اند.

یک روز فردی نزد امام صادق (ع) آمد و به ایشان عرض کرد که انسانی آلوده هستم و بسیار گناه کرده ام به من نصیحتی بفرمایید.

اما سجاد فرمودند: که شما پنج کار انجام دهید سپس بعد از این کارها هر گناهی خواستی انجام بده. فرمودند اول اینکه از رزق خداوند متعال استفاده نکن. دوم اینکه در جایی گناه کن که کسی تو را نبیند. سوم در جایی گناه کن که ملک خدا نباشد. چهارم اینکه عزرائیل هر زمان که برای قبض روح تو آمد در جوابش بگو که نمی خواهم از این دنیا بروم. پنجم اینکه وقتی روز قیامت مالک جهنم تو را به طرف جهنم می برد از رفتن امتناع کن. اگر چنین قدرتی داشتی آن زمان به گناهت ادامه بده.