راه های تکامل سیستم بینایی

چشم صرفا به عنوان دوربینی عمل می کند که تصویر دوربین های بیرون را روی پرده ای به اسم شبکیه منتقل می کند و این تصاویر توسط سلول های عصبی منتقل به مغز می شود.

در صورتی که دید فرد به هر علتی مختل شود تکامل اتفاق نمی افتد. پس برای اینکه تکامل بهتری اتفاق بیفتد باید عامل ایجاد کننده دید بد را درمان کنیم.

یعنی در صورت نیاز به عینک حتما عینک تهیه شود، اگر انحراف دارد انحرافش درمان شود و در صورت افتادگی پلک یا آب مروارید آنها هم درمان شوند.