راکت پینگ پونگ

برای کشیدن راکت پینگ پونگ از اشکال هندسی استفاده می کنیم. به این صورت که ابتدا برای کشیدن دسته آن از مستطیل استفاده کرده و آنها را به هم وصل می کنیم. سپس برای رسم کردن تخته راکت از شکل بیضی استفاده و یک خط از قسمت انتهای بیضی می کشیم.

در کنار رسم پینگ پونگ توپ کوچک آن را هم جداگانه می کشیم و در نهایت با رنگ آمیزی زیبایی آن را کامل می کنیم.

Loading the player...