رتو وا نهاش

رتو وا نهاش (به استقبالش بروید)

یارم ها میا (یارم دارد می آید)

چراغ شویا (چراغ شبهای )

تارم ها میا (تارم می آید)

یه اشک شوقه(این اشک شوق است)

دچش میواره (که از چشم می آید)

د کوه و کمر  (در کوه و کمر)

گل سیش میکارم (گل برایش می کارم)

کنویا همه (کدبانو ها همه)

 بال ور زنه (آستین ها را بالا زده)

همه چش و ره (همه چشم انتظارند)

لویا د خنه (و لبها خندان است)

آو جارو می کن (آب و جارو می کنند)

کیچه و کیچه (کوچه به کوچه)

کل کل ریزونه (هلهله زنان)

هه چی همیشه (مانند همیشه)

قیمت جونم (به قیمت جانم)

نازش میکشم (نازش را می خرم)

پایاشه مینم (پاهایش را)

د مینه چشم (به روی چشمانم می گذارم)

گوش به و صدا (گوش بده به صدای)

ساز سازنه (سرنای نوازنده)

سل کو شورو حال ( نگاه کن به شور و هیجان)

دسه بازنه (دسته شادی کنان)

Loading the player...