رسیدن به آرزوها

هر انسانی بدون شک دوست دارد به آرزوهایش برسد. این آرزوها هستند که هر آدمی را به سمت جلو م کشاند. در قرآن کریم چهار راه برای رسیدن به آرزوها ارائه شده است که اولین راه داشتن امید است.

خدا به بندگان یاد داده است که در همه حال چه برای رسیدن به آرزوهای دنیوی و چه اخروی امید داشته باشید و هیچ وقت از رحمت خداوند ناامید نشوید. پس امید عامل حرکت انسانها به سمت پیشرفت و کمال است و آدمی که امید نداشته باشد نمی تواند سیر پیشرفت را طی کند.

عامل دیگری که در قرآن اشاره شده است و در رسیدن به آرزوها تاکید شده است توکل است. دین و اعتقادات ما در وجودمان قدرت توکل ایجاد می کند و به ما می گوید که در همه کارها یک نیرویی برتر وجود دارد که می توان به آن تکیه کرد.

بدون شک وقتی به خدا توکل کنیم هیچ ناممکنی برایمان وجود ندارد و همه ناممکن ها، ممکن می شود. عامل سومی که در قرآن نام برده شده است تفکر است.  در واقع منظور قرآن تعقل است. یعنی فکری که از اندیشه های تخیلی بیجا به دور باشد.

در قرآن کریم آمده است که خردمندان کسیانی هستند که در همه حالات خدا را یاد می کنند و همیشه در خلقت آسمانها و زمین تفکر می کنند. تفکر فاصله آدم را تا آرزوهایش کاهش می دهد و می گوید برای رسیدن به آرزوهایش چقدر تلاش کند.