رشد جسمانی کودک از لحاظ قد

یکی از بخش های مهم در رشد جسمانی کودک، قد است. به این صورت که سر کودک کمتر و تنه و پاها رشد بیشتری را دارد. در ایران متوسط قد با توجه به منحنی های رشد در زمان تولد حدود 50 سانتی متر و در یکسالگی حدود 75 سانتی متر، دو سالگی حدود 85 سانتی متر، سه سالگی خدود 95 سانتی متر، چهار سالگی حدود 101 سانتی متر و در پنج سالگی حدود 110 سانتی متر است.

این مقادیر متوسط نرم قد کودکان در طی دوران کودکی است. یکی دیگر از بخش ها در رشد جسمانی کودک دور سر است که اندازه دور سر کودک در زمان تولد حدود سی و پنج سانتی متر، در سه ماهه اول زندگی هر ماه دو سانتی متر، در سه ماهه دوم و سوم هر ماه یک سانتی متر و در شش ماه بعد هر ماه نیم سانتی متر به آن اضافه می شود. به طوری که بعد از دو سالگی اندازه دور سر تا پایان عمر تغییر چندانی ندارد.

Loading the player...