رشد جسمانی کودک از لحاظ وزنی

رشد جسمانی کودک در سال های اولیه زندگی بسیار اهمیت دارد. البته همه اعضای بدن به یک میزان رشد نمی کند بلکه میزان رشد در قسمتهای مختلف متفاوت است و یکسری عوامل در رشد کودک می تواند تاثیر گذار باشد. همه مادران می دانند مهم ترین مسئله ای که در رشد و نمو کودک می تواند تاثیر گذار باشد تغذیه انحصاری شیر مادر است. از سن شش ماهگی به بعد هم نوزادانی که از وضعیت مناسب و از نظر بهداشتی در سطح بهتری هستند به مراتب رشد و نمو بهتری دارند. میزان رشد پسر و دختر متفاوت است. در دختران میزان رشد یک مقدار بیشتر است ولی در پسران این جهش رشدی دیرتر است. یکی از بحث های مهم در رشد جسمانی کودک وزن است که وزن زمان تولد به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد. از جمله طول مدت حاملگی مادر است که می تواند روی وزن زمان تولد تاثیر گذار باشد مانند: وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اندازه جثه والدین و عوارض در حین حاملگی است.

مادران بارداری که در طی بارداری دچار یکسری بیماری ها هستند روی وزن نوزادشان تاثیر می گذارد.

نوزاد در چند روز اول زندگی به میزان 5 تا 10 درصد وزن زمان خودش را از دست می دهد که مجددا این وزن گیری در 7 تا 10 روز بعد از تولد به وزن زمان تولد می رسد و در ماه چهارم و پنجم وزن کودک دو برابر و در یک سالگی سه برابر و در دو سالگی چهار برابر وزن زمان تولد است.