رعایت نظم

امام علی (ع) می فرماید: به شما فرزندانم سفارش می کنم مراقب رفتارتان باشید و نظم را در کارهایتان رعایت کنید.

Loading the player...