رمز موفقیت

خانواده نقش مهمی در موفقیت فرزندان دارد. یکی از مواردی که به فرزندان کمک می کند امید است و خانواده می تواند این امید را درست کند. یعنی پدر و مادر به عنوان الگوی عملی بچه هایشان می توانند نقش مهمی روی موفقیت یا ناموفق بودن آنها داشته باشند.

اگر پدر و مادر افراد خوش مشربی باشند، اهل نشاط و مسافرت و شخصیت های برون گرایی داشته باشند بچه های خوبی خواهند داشت. فرق افراد موفق و ناموفق خواستن است. آ

ن فردی که موفق بوده به این دلیل است که خواسته و موفق شده است. دقیقا برعکس فرد ناموفق به خواستن اهمیت نداده و به همین دلیل ناموفق است. نکته دیگر این که همیشه با افراد موفق باید نشست و برخاست کرد تا تاثیر بسزایی در رفتار کودکانمان داشته باشند.

Loading the player...