زورخانه شهید شاپور نعمت الهی

ورزش پهلوانی با قدمتی بیش از یکصد سال در لرستان از جایگاه خاصی برخوردار است و با استفاده از اهمیت و جایگاه این ورزش در میان ورزشکاران لرستانی، باستانی کاران استان در زورخانه شهید شاپور نعمت الهی خرم آباد گرد هم می آیند تا با اخلاق پهلوانی خود که ریشه در فرهنگ مردم این مرز و بوم دارد به گشترس این ورزش باستانی بپردازند.