سرافراز ایران ما

از ایران، مازندران، کرمانشا و کردستان

از سیستان و لرستان، جنوب گرم ایران.

همه با هم یکصدا، زیر پرچم الله.

میگیم همیشه هر جا، سرفراز ایران ما.

بلوچ و کرد و لری یا ترک یا بندری.

عرب یا فارسی زبان، از هرکجای ایران.

همه با هم یک صدا، زیر پرچم الله.

میگیم همیشه هرجا، سرفراز ایران ما.