سلام به حق سرمد

سلام و حق سرمد (سلام به حق سرمد)

وجان پاک احمد (به جان پاک احمد)

صلوات بر محمد (صلوات بر محمد)

اوما صدا د آسمو (آمد صدا از آسمان)

پیچس بانگی د کهکشو (پیچید بانگی در کهکشان)

پر بی زمی و هم زمو (پر شد زمین و هم زمان)

نشس و ری لو انس و جون (نشست به روی لب انسان و روحش)

سلام و حق سرمد (سلام به حق سرمد)

وجان پاک احمد (به جان پاک احمد)

صلوات بر محمد (صلوات بر محمد)

د نوم او خوشبو گل (از نام او گل خوشبوست)

خوش نغمه د او بلبله (بلبل هم با تکرار نام او خوش نغمه است)

هم باغ جون عاشقو (هم باغ جان عاشقان)

د اسم او پر د گل (از اسم او پر گل می شود)

سلام و حق سرمد (سلام به حق سرمد)

وجان پاک احمد (به جان پاک احمد)

صلوات بر محمد (صلوات بر محمد)

امشو چنی شاد دلم (امشب دلم چقدر شاد است)

د غصه آزاده دلم (دلم از غصه ها آزاد است)

د دولت عشق حبیب (از دولت عشق دوست)

هم سوز و هم آباده دلم (هم سبز و هم آباد است)

د نوم او خوشبو گل (از نام او گل خوشبوست)

خوش نغمه د او بلبله (بلبل هم با تکرار نام او خوش نغمه است)

هم باغ جون عاشقو (هم باغ جان عاشقان)

د اسم او پر د گل (از اسم او پر گل می شود)

اوما صدا د آسمو (آمد صدا از آسمان)

پیچس بانگی د کهکشو (پیچید بانگی در کهکشان)

پر بی زمی و هم زمو (پر شد زمین و هم زمان)

نشس و ری لو انس و جون (نشست به روی لب انسان و روحش)

سلام و حق سرمد (سلام به حق سرمد)

وجان پاک احمد (به جان پاک احمد)

صلوات بر محمد (صلوات بر محمد)