جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

سه‎هزار دانشجو در خوابگاه‎های دانشگاه لرستان اسکان دارند - نمایش محتوای خبر

 

 

سه‎هزار دانشجو در خوابگاه‎های دانشگاه لرستان اسکان دارند

سه‎هزار دانشجو در خوابگاه‎های دانشگاه لرستان اسکان دارند

رئیس دانشگاه لرستان گفت: سههزار دانشجو در خوابگاههای دانشگاه اسکان دارند.

دکتر خسرو عزیزی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، اظهار کرد: در کمیسیون دانشجویی شتا( شورای تامین استان) جلساتی مبنی بر نظارت بر خوابگاههای استان(سراسری، آزاد، خودگردان) انجام میشود که این مسئولیت قبلاً بر عهده دانشگاه پیامنور گذاشته شده در حالیکه براساس آییننامه باید دانشگاه مادر مسئولیت این مهم را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه هماکنون دانشگاه لرستان مسئولیت نظارت بر تمامی خوابگاههای استان را دارد و در اینباره معاونت دانشجویی را بهعنوان نماینده دانشگاهها و نظارت بر خوابگاههای دانشجویی استان انتخاب شد، بیان کرد: با هماهنگی کمیسیون دانشجویی شتا و معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان برنامههایی تدیون شده است؛ یکی از این برنامهها این است که هر خوابگاه خودگردانی عوامل اجرایی دارد که باید مورد تایید حراست دانشگاه لرستان باشند.

عزیزی گفت: با ساماندهی خوابگاهها، 250 دانشجو از خودگردان به دانشگاههای لرستان انتقال یافتند.

رئیس دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه برای هر دانشجو متقاضی خوابگاه یک فرم تدوین شده است تا دانشگاه از روند کار مطلع باشد، ادامه داد: در حال حاضر 2500 تا 3000 دانشجو داریم.

وی بیان کرد: در سایت کمالوند سه خوابگاه داریم که بهخاطر مسائل نظارتی، امنیتی و ضروری دختران دانشجو را اسکان دادهایم بهگونهای که در هر اتاق 4 نفره بین 5 تا 6 نفر ساکن هستند.

عزیزی یادآور شد: در خوابگاه فاطمیه دانشکده کشاورزی نیز  1500 دانشجوی دختر ساکن هستند.

وی با اشاره به اینکه بهدلیل کمبود خوابگاه در یک اتاق6 نفره،  12 دانشجو ساکن هستند، خاطرنشان کرد: از لحاظ سرویسهای بهداشتی، حمام، یخچال، اتاق مطالعه، نمازخانه و سیستم اینترنت وضعیت خوابگاهها مناسب است.