سوره شمس

وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها1وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها2وَ النَّهارِ إِذا جَلاَّها3وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشاها4وَ السَّماءِ وَ ما بَناها5وَ الْأَرْضِ وَ ما طَحاها6وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها7فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها8قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها9وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها10کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها11إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها12فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْیاها13فَکَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها14وَ لا یَخافُ عُقْباها15

 سوگند به خورشید و تابندگی اش، (١) سوگند به مَه چون پی [ خورشید ] رَوَد. (٢) سوگند به روز چون [ زمین را ] روشن گرداند،(٣) سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد، (۴) سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت،(۵) سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد، (۶) سوگند به نَفْس و آن کس که آن را درست کرد. (٧) سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد، (٨) که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد،(٩) و هر که آلوده اش ساخت، قطعاً درباخت. (١٠) [ قوم ] ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند. (١١) آن گاه که شقی ترینشان بر [ پا ] خاست. (١٢) پس فرستاده خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده شتر خدا و [ نوبت ] آب خوردنش را [ حرمت نهید ] ». (١٣) و [ لی ] دروغزنش خواندند و آن [ ماده شتر ] را پی کردند، و پروردگارشان به [ سزای ] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد. (١۴) و از پیامدِ کار خویش، بیمی به خود راه نداد. (١۵)

Loading the player...