سيف الدين آشتياني

سيف الدين آشتياني متولد 1343 از شهرستان خرم آباد است که يك دوره ده ساله را در نوجواني و جواني در انديمشك گذرانده است . كار خوانندگي را به صورت جدي در سال 1368 آغاز نمود و با استفاده از تجربيات گرانقدر استاد محمد ميرزاوندي و كسب دقايق اين فن از محضر ايشان اولين آلبوم خود را به نام سوز سوار با كمانچه استاد حسين سالم روانه بازار نمود . صدا و بيان پر صلابت و اصيل وي در سالهاي اخير مورد توجه بساري از لرزبانان قرار گرفته است . آثار وي در سالهاي گذشته سوز سوار ، غافله گل ، چش تر ، گلوني ،ستين اشكسه ، و راز انار و آهو خيال بوده است .