سپهر میردریکوند

سپهر میردریکوند فرزند مختار متولد 1 شهریور ماه 1394 از خرم آباد است.