سپهوند کارفرما

شرکت سنگ کواتس از سال 1387 ثبت آن شروع شده است و در اواخر 1389 در استان لرستان به بهره برداری رسیده است. حدود 25 نفر آن مشغول به کار هستند و ظرفیت آن حدود 160 هزار مترمربع در سال است. سپهوند دو دوره کارآفرین برتر استان شده است. یک دوره به عنوان کارآفرین در بخش خدمات مهندسی و یک دوره هم کارآفرین برتر در بخش تولید بوده است. محصولات این شرکت سنگهای مهندسی کواتس است.

Loading the player...