سیت بیارم

ریت والا کو مه تا بوم وات ری و ری (به طرف من و رو در روی من باش تا با هم رو به رو شویم)

سیل کو دار تش گرته روزگارم میکه دی (نگاه کن که درخت آتش گرفته روزگارم هنوز خاموش نشده است)

سیت بیارم هرچی که دلت میها (برایت می آورم هر چیزی را که دلت بخواهد)

منمو دلی دسینه و فدا چش تو با (منم و دلی در سینه که فدای چشمان تو باد)

ایمشو چهارده شوه برف و بارو یه مجو (امشب چهارده شب است که برف و باران می بارد)

نشسه دس و زونی چش و ره امرو و صو (دست به زانو نشسته و چشم به راه امروز و فردا)

پیلی بستم و چو چنار شلته انار (پلی ساخته ام از درخت چنار  چوب نازک انار)

کوشتمه کزی شادوما عروس چش انتظار (غمگینی شاداماد و عروس چشم انتظار مرا غمگین کرده است)

Loading the player...