رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

سیلاب بیش از ۷ میلیارد تومان به تاﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ استان لرستان خسارت زد - نمایش محتوای خبر

 

 

سیلاب بیش از ۷ میلیارد تومان به تاﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ استان لرستان خسارت زد

سیلاب بیش از ۷ میلیارد تومان به تاﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ استان لرستان خسارت زد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان گفت: ﺳﻴﻼب اﺧﻴﺮ سبب ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻕ و ترانس‌ها ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ گسترده ﺷﺪه به طوری که به تاﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ استان بیش از ۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمد بحرینی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان با بیان اینکه ﺳﻴﻼب اﺧﻴﺮ سبب ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺒﻜﻪ، ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﻕ و ترانس‌ها ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ وسیع ﺷﺪه است اظهار داشت: سیلاب بیش از هفت میلیارد تومان به تأﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ استان خسارت زد که در این زمینه ﻣﻜﺎﺗﺒﺎتی ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻴﺮ انجام ﺷﺪ که اﻣﻴﺪﻭاﺭﻳﻢ بخشی اﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﺗﻮاﻧﻴﺮ و بخش دیگر ﺗﻮﺳﻄ مسئولان اﺳﺘﺎنی تأمین شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون 125 ﺭﻭﺳﺘﺎی ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻕ  در استان وجود دارد افزود: اﺯ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺩ 98 ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩاﺭای ﺭاه ﺩﺳﺘﺮسی ﻣﻨﺎﺳﺐ است که 40 ﺭﻭﺳﺘﺎی ﺁﻥ امسال ﺑﺮق‌داﺭ می‌شود که البته برای تأمین ﺑﺮﻕ ﺗﻤﺎمی ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻕ استان ﺣﺪﻭﺩ 68 میلیارد ﺗﻮﻣﺎﻥ اعتبار ﻧﻴﺎﺯ است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان عنوان کرد: ﻫﺰﻳﻨﻪ تأمین برق‌رسانی به دو روستای ﺗﻨﮓ ﻫﻔﺖ و ﺗﻨﮓ ﭘﻨﺞ اﺯ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ خرم‌آباد که جمعیت آن‌ها ﺑﺎﻻی 20 خانوار است 15 میلیارد ﺗﻮﻣﺎﻥ است که ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ تأمین اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻗﺪاﻡ ﻻﺯﻡ انجام می‌شود و در حال حاضر نیز برق این روستاها با ژنراتورهای راه‌آهن تأمین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اﺳﺘﻔﺎﺩه اﺯ اﻧﺮﮊی ﭘﺎک سبب فرهنگ‌سازی و ﻛﺎﻫﺶ ﻭاﺑﺴتگی ﺑﻪ سوخت‌های ﻓﺴﻴلی می‌شود بیان کرد: تاکنون  برق 12 ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺎ 260 ﺧﺎﻧﻮاﺭ، ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ اﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ(ع) به میزان 5 کیلووات, ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ اﻧﻘﻼﺏ خرم‌آباد، ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎﺩه اﺯ سلول‌های ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی تأمین می‌شود.

بحرینی عنوان کرد: در حال حاضر هشت هزار و 760 اﻧﺸﻌﺎﺏ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ در استان نصب‌ شده که برای اﺣﺪاﺙ ﺧﻂﻮﻁ ﺑﺮﻕ و ﻧﺼﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ 9 و ﻧﻴﻢ میلیارد ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی با تأکید بر اینکه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮشی ﻣﺸﺘﺮکان ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ مجاز ﺑﻮﺩه و ﺗﻌﺪاﺩ قطعی‌ها ﻧﺴﺒﺖ سال‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ بسیار ﻛﻣﺘﺮ ﺷﺪه است افزود: برای ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﭘﺎﻳﺪاﺭی ﺷﺒﻜﻪ برق در شهر خرم‌آباد ﺣﺪﻭﺩ 14 کیلومترﻛﺎﺑﻞ فاصله‌دار 20 کیلوولت انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: در حال حاضر ﻣﻴﺰاﻥ قطعی و خاموشی‌های ﺑﺮﻕ در استان ﻧﺴﺒﺖ به ﺳﺎﻳﺮ شرکت‌های ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ در حد رضایت بخشی است که برای این امر اﻗﺪاﻣﺎتی مانند اﺻﻼﺡ و ﺗﻌﻤﻴﺮاﺕ ﻓﻴﺪﺭﻫﺎی ﺑﺤﺮانی، اﺳﺘﻔﺎﺩه اﺯ هادی‌های فاصله‌دار، اﺳﺘﻔﺎﺩه اﺯ ﻛﺎﺑﻞ خود نگهدار ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎی ﺭﻭﺳﺘﺎیی و ﺧﺮﻳﺪ تجهیزات ﺣﻔﺎظتی انجام‌شده اﺳﺖ.

وی در رابطه با ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺼرفی در استان گفت: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮﻕ ﺗﻮﺳﻄ ﺗﻮاﻧﻴﺮ و بر اساس ﺷﺮاﻳﻄ ﺁﺏ و ﻫﻮایی اﺑﻼﻍ می‌شود و ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺎی ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮفیﺑﺴﻴﺎﺭ کمتر اﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، انتقال و توزیع آن است.

بحرینی ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ شرکت برق اﺯ ﻣﺸﺘﺮکان را ﺣﺪﻭﺩ 110 میلیارد ﺗﻮﻣﺎﻥ  برشمرد و گفت: ﺷﺮﻛﺖ برق استان اول سال ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ کردن کمیته ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ و ﻫﻤﻜﺎﺭی اﺩاﺭاﺕ ﺩﻭلتی ﺩﺭﺻﺪﺩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ است.

وی ﺳﻴﺎﺳﺖ اصلی ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 95 را اﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭمتی دانست و گفت: ﻛﺎﻫﺶ تخلفات اﻧﺮﮊی, ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ و پیک سایی, ﻛﺎﻫﺶ مدت‌زمان ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دو ﺳﺎﻋﺖ و در ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ پنجﺳﺎﻋﺖ, اﺳﺘﻔﺎﺩه مجدد اﺯ تجهیزات ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ شبکه‌های مسی ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩﻧﮕﻬﺪاﺭبرای مدیریت اموال, ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻣﺎﻥ خاموشی‌ها و ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺿﺮﻳﺐ بهره‌برداری اﺯ ترانس‌ها اقدامات عملی است که در راستای اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان اظهار داشت: باﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﮕﻴﺮی‌های انجام شده ﺑﻴﺶ اﺯ 95 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮح‌های ﻣﺼﻮﺏ استان ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 94 اﺟﺮایی ﺷﺪ.