سی دا اقبالی

سی دا اقبالی فرزند حامد متولد 21 شهریور ماه 1394 از خرم آباد است.