شهید سید مبارک موسوی

فرازی از وصیت نامه شهید:

به نماز اول وقت اهمیت فراوان دهید چون ما هرچه داریم از نماز داریم. نماز ستون دین است به قول پیامبر فاصله بین ایمان و کفر جز ترک نماز نیست. اگر این نماز و قرآن نباشد، اگر برای اسلام نباشد چه ادعایی داریم که خود را به جنگ و زحمت و سختی بیندازیم. مساجد سنگرند، سنگرها را خالی نگذارید. سنگر عبادی و سیاسی نماز جمعه را با شکوه نگهداری کنید و همچنین به دعاها به خصوص دعای کمیل و دعای توسل اهمیت زیادی دهید زیرا دعا سلاح مومن است. مسائل جنگ را سرلوحه همه امور زندگی و مقدم بر هر کاری قرار دهید. البته من خود را کوچکتر از آن می دانم که توصیه ای کنم این چیزی در باب تذکر بود.

تذکر دیگر اینکه برادران ارتشی، سپاهی و بسیجی و دیگر نیروهای مردمی علاوه بر رزم نظامی و فنون جنگی عقاید سیاسی و احکام شریفه دین را فرا گیرند زیرا که ما باید با سلاح ایمان بر کفر جهانی پیروز شویم. توجه داشته باشیم زمان، زمان آزمایش الهی است. بکوشیم تا سربلند و پیروز بیرون بیاییم. در مرگم صبور باشید و از خداوند بخشنده مهربان برایم طلب آمرزش بخواهید. از شما می خواهم برایم دعا کنید بخصوص دعای پدرم زیرا حدیث داریم که دعای پدر مثل دعای پیامبر برای امتش است.

به مادر و خواهر عزیزم می گویم هنگام شهادتم زینب گونه باشید. به فرزندم هنگامی که بزرگ شد نگویید که پدرت به سفر رفته و بر می گردد. بگویید او در راه خدا و فی سبیل الله رفته است.

Loading the player...