شیرین مثل کتاب

ورق میزنم، یار محبوبم، ورق و ورق، کتاب خوبم، ورق میزنم، تورو می خونم، تو یار فکرم، همیار جونم، ورق میزنم، که دانا بشم، چو دانا شدم، توانا بشم، ورق میزنم، کتاب نازم، تا قوی بشم، پر از فکر بشم، تا کلی چیزا، رو من بسازم، ورق میزنم، ورق می خونم، من اهل علمم، من کتابخونم، ورق میزنم، دنیا مال من، ورق میزنم، علمها مال من، ورق میزنم، من مسافرم، مسافری خوب، چقدر ماهرم من کتابخونم، من کتاب دوستم، عشق کتابم، با رگ و پوستم.