طلاق عاطفی

طلاق عاطفی اثرات آن به مراتب بدتر از طلاق فیزیکی است. چون در طلاق فیزیکی فرد خودش را سازگار با اتفاقاتی که برایش افتاده است می کند اما افرادی هستند که بینشان طلاق عاطفی اتفاق افتاده است و اثرات آن بدتر از طلاق فیزیکی است. چون با هم زندگی می کنند ولی هیچ گونه ارتباط عاطفی ندارند. بچه های این طلاق عاطفی دچار احساسات تخریب کننده می شوند.

احساس می کنند که دیگر هیچ زن و مردی در دنیا از نظر روانی سالم نیستند و به قیاس با خانواده های دیگر می پردازند. بچه های این طلاق عاطفی در خودشان خلاء احساس می کنند. افرادی که طلاق عاطفی می گیرند باعث می شوند که تشنه محبت شوند و وقتی تشنه محبت می شوند به دنبال رفع این تشنگی گشته و متاسفانه از مسیر اشتباه می روند و نهایتا به سمت افسردگی و یا اضطراب و استرس می روند.

Loading the player...