عصر خمینی

بنیان گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره): برای خدا و برای اسلام قیام کنید و برای خدا و برای اسلام به پیش برید و پیروز هستید.