علی امیری زاده

علی امیری زاده فرزند امین متولد 12 فروردین ماه 1388 از خرم آباد است.