عوامل پیشگیری از اعتیاد

برای جلوگیری از اعتیاد بایستی نحوه آشنایی کودکانمان را از سنین پایین با مواد سمی و شوینده و خطرناک آشنا کنیم و به صورت پلکانی منطبق بر گروه های سنی این روش را ادامه بدهیم. مخصوصا در دوره دبستان به فرزندانمان مهارت "نه گفتن" را آموزش دهیم و به آنها بیاموزیم که بدون تجویز پزشک از دارو استفاده نکنند. در دوره دبیرستان مهارت ها و سبک های زندگی را به آنها آموزش بدهیم. اعتماد به نفس را در آنها تقویت کنیم و در واقع در دوران دبیرستان که یک دوران هیجانی است و نوجوانان بیشتر به دنبال تجربه کردن هستند آموزش های لازم را به آنها بدهیم. قانون های طلایی وجود دارد که باعث آگاهی فرزندان و پیشگیری از اعتیاد می باشند. اولین قانون می تواند این مسئله باشد که مثال های خوبی برای فرزندان به صورت ملموس و عینی از افراد موفق در خانواده و اطرافیان و بزرگان و علما به آنها بزنیم، ضمن اینکه الگوهای منفی را هم به آنها نشان بدهیم. دومین قانون این است که مکان فعالیت دوستان فرزندمان را باید بشناسیم و آنها را از دوستان ناباب و محیط های پرخطر دور کنیم. سومین قانون این است که بیشترین زمان در خانه در کنار هم باشیم و فضای صمیمی را ایجاد کنیم و سعی کنیم در خانواده رفتار و عملکرد ما طوری طراحی شود که فرزند هر لحظه با ما ارتباط برقرار کند و نقاط مثبت و منفی یکدیگر را عنوان کنیم.

Loading the player...