فرهنگ و هنر

برنامه فرهنگ و هنر از تولیدات سیمای مرکز لرستان است که با ساختاری ترکیبی ساده روزهای چهارشنبه ساعت 17:20 به مدت 30 دقیقه از شبکه استانی افلاک پخش می شود.

هدف از ساختن این برنامه معرفی ظرفیت ها و توانمندی های هنری و فرهنگی لرستان است. بسیاری از آداب و رسوم و خورده فرهنگ ها مختص لرستان و از تاریخی کهن برخوردار است. فرهنگ کار و تلاش، فرهنگ و آداب پرورش فرزند، تولیدات و صنایع دستی، نوع لباس و پوشش زنان و مردان، نحوه برگزاری مراس