فرکانس هاي پخش تلویزیون

فرکانس هاي پخش سیما

ردیف

نام ایستگاه

منطقه تحت پوشش

کانال دریافتی دیجیتال TS1

کانال دریافتی دیجیتال TS2

TS1

TS2

1

خضر

خرم آباد

24

30

TS1شامل شبکه های اول – دوم – سوم – چهارم – تهران – خبر –آموزش- قرآن – سلامت ونسیم است وهمچنین رادیوهای جوان ، فرهنگ ، ورزش ، معارف ، قرآن ، پیام ، ایران ، تهران ، سلامت ، اقتصادو... نیز بر روی این TS قرار دارند

TS2 شامل شبکه های  مستند، شما ، پرس تی وی ، نمایش ، افق ، آی فیلم ، پویا ، استانی ، ورزش وبازار است وهمچنین رادیو استانی نیز بر روی این TS قرار دارد

2

کمرسیاه

خرم آباد و منطقه ده پیر

21

26

3

رازان

بروجرد – قسمتی از دورود – چالانچولان- اشترینان- دشت سیلاخور

21

33

4

سفره کوه

الشتر- نورآباد

25

31

5

سفیدکوه

ازنا- قسمتی از شهرهای الیگودرزو  دورود

59

63

6

ویسیان

دوره چگنی

58

64

7

وحدت

کوهدشت

59

65

8

عسگران

الیگودرز وچمن سلطان

25

31

9

بلوران

گراب وکونانی

21

27

10

تنگ فنی 1

پلدختر ودشت ماژین

54

60

11

دورود

دورود

50

56

12

چغلوندی

بیرانشهر

50

56

13

فراکش

زاغه وپل هرو

49

55

14

کمالوند

کمالوند وازنا سگوند

46

52

15

رومشکان

رومشکان

34

52

16

معمولان

معمولان

24

42

17

الشتر 2

الشتر وفیروز  آباد

28

34

18

مومن آباد

مرکز بخش چاپلق

54

60

19

سپیدشت

سیپیدشت

26

32