فلسطین آزاد خواهد شد

رهبر معظم انقلاب: بی تردید فلسطین آزاد خواهد شد.