ماجرای حیوانات جنگل و خرگوش

در جنگل سرسبز خرگوش گوش درازی بود که بسیار مودب بود. اما ایراد بزرگی داشت. بدون اجازه به وسایل همه دست می زد. مثلا جاروی موش را می برد و بعد از اینکه خانه خودش را جارو می کرد آن را به موش می داد یا اینکه نارگیل میمون را می برد.

حیوانات جنگل هر چه به او می گفتند که این کار اشتباه است قبول نمی کرد و میگفت که اشکالی ندارد. بعد از اینکه استفاده کردم به صاحبش برمی گردانم. حیوانات مجبور شدند برای اینکه خرگوش را تنبیه کنند با او صحبت نکنند. فردای آن روز که خرگوش از خانه بیرون رفت به هر کدام از حیوانات که سلام می کرد هیچ کدام جواب سلام او را نمی داند. خرگوش خیلی ناراحت شد و به اشتباه خودش پی برد و از کارش پشیمان شد و متوجه شد دوستی ها خیلی ارزشمندتر هستند.

Loading the player...