ماهيت و جوهره اصلي انقلاب اسلامي ايران

به گزارش پايگاه قرآني – دانشگاهي ايحاء ، انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی با مشارکت طبقات مختلف مردم، بازاریان، احزاب سیاسی مخالف حکومت پهلوی، روشنفکران، دانشجویان و روحانیون شیعه در ایران انجام پذیرفت و نظام پادشاهی این کشور را سرنگون و زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری عالم و روحانی بزرگ شیعه حضرت امام خمینی را فراهم کرد.

تفکرات و شخصیت‌های اسلامی، در این انقلاب ضدسلطنتی حضور برجسته‌ای داشتند و امام آن را انقلاب اسلامی خواند.
اما با توجه به اصلی ترین ماهیت انقلاب مقدس اسلامی ایران ، بی شک بُعد فکری و فرهنگی این انقلاب بر دیگر ابعاد آن تقدم دارد. چرا که انقلاب اسلامی ایران از نوع انفجار نور در فضای ظلمت و تاریک غرب تفکری و فرهنگی و تمدنی بوده است و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران عالمی جدید در برابر هبوط غرب ظهور کرد

علي محمد فلاحي از اساتيد مدعو دانشكده علوم قرآني كرمانشاه در خصوص  « ماهيت و جوهره اصلي انقلاب اسلامي ايران » با خبرنگار ايحاء  به گفت و گو پرداخت.

ايحاء : به نظر شما ماهيت و جوهره اصلي انقلاب اسلامي ايران چيست ؟

هر عنواني بيان گر معنا و حقيقت دروني خويش است و موضوع انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست . پسوند اسلامي در انقلاب ايران بيانگر ماهيت و جوهره اصلي آن است و آن را از ساير انقلاب ها متمايز مي سازد . انقلاب اسلامي تغيير بنيـادين جامعه بر اساس آموزه هاي ديني توسط مردي مسلمان براي محقق شدن ارزشها و هنجارهاي اسلامي در جامعه است به بيان ديگر ، مجاهدت و تلاش مردم ايران ، براي ايجاد تغييرات بنيادين همچون فرهنگ و تمدن در جامعه بر اساس ايدئولوژي و قوانين و احكام اسلامي، ماهيت اين انقلاب مي باشد .

ايحاء : علل شكل گيري انقلاب اسلامي چه بود ؟

در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران مي توان به سه عنصر و عامل اصلي اشاره نمود : عنصر ديني ، تاريخي و اجتماعي ، كه در حقيقت اين سه عامل بستر شكل گيري انقلاب اسلامي ايران را فراهم نموده است.

عنصر اول - آموزه هاي دين مقدس اسلام ، مهمترين ، كارآمدترين و انرژي بخش ترين عامل براي حضور مردم در صحنه انقلاب بوده است از جمله اين آمـوزه ها عدالت خـواهي ، نفي سلطه طاغوت و مظاهر آن و مبارزه با انحرافات و ... مي باشد .

عنصر دوم - بهره گيري از تجربه تاريخي است ، در طول تاريخ ، مردم ايران همواره مردماني پاك سيرت و پارسا بوده و در برابر زشتي ها و پلشتي ها ايستادگي نموده اند كه تاريخ گواه آن مي باشد . اين تقابل در صد ساله اخير در نهضتهايي چون مبارزه با استبداد داخلي و خارجي در قالب نهضتهايي چون مشروطيت ، تحريم تنباكو ، قيام جنگل و ... ظهور بيشتري پيدا نموده و اهداف و نتايج اين نهضت ها در قيام مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) تجلي يافت و آخرين حلقه پيروزي جهت استقرار حاكميت اسلامي نيز به ساير حلقه ها پيوند زده شد .

عنصر سوم - انحطاط و فساد در ساختارهاي حكومتي ، اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و .. در حكومت هاي گذشته بوده است . كه اعتراض مردم به اين انحطاط ها در قالب انقلاب اسلامي تجلي پيدا نمود.

ايحاء : چگونه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد ؟

پيروزي انقلاب اسلامي ايران را مي توان به چهار عامل اصلي نسبت داد:

الف ) آموزه هاي دين مقدس اسلام بويژه تفكر عاشورائي و بهره مندي وعاظ ، رهبران ديني و انقلابي و مردم از اين تفكر در جهت تقويت اداره و پيشرفت نهضت تا پيروزي آن

ب ) وحدت ، فداكاري و ايثار گري مردم - مردم ايران با تمام سليقه هاي خاصي كه داشتند در امر مبارزه با سلطه بيگانگان و ظالمان همگرایی ويژه اي پيدا نموده و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نكرده اند ، نقش مردم ايران در پيروزي انقلاب اسلامي يكي ديگر از وجوه تمايز آن با ساير انقلابها است ، زيرا معمولاً طبقه خاصي مانند اشراف ، كارگران ، دهقانان و ... در ظهور انقلاب ها نقش داشته اند

ج ) رهبري حضرت امام خميني (ره) - يكي از ويژگي هاي خاص اين انقلاب رهبري پيامبر گونه امام خميني (ره) است . امام (ره) پس از سير و سلوك معنوي و رسيدن به حقايق ديني به هدايت و دستگيري مردم پرداخت و در اين امر از سلاح معنوي و تصرف در قلوب مردم انقلابي بيشترين استفاده نمودند.

د ( يكي ديگر از عوامل مهم پيـروزي انقلاب اسلامي ارتبـاط معنـوي مردم انقلابي با مراتب بالاي عالم هستي و بهره مندي از نصرت الهي بود .