ماهی گوارمی

ماهی گوارمی جزء ماهیان صلح جو محصوب می شود و به جز گروه اسفرانوس بقیه گروه صلح جو و آرام هستند و یم توان با اکثر ماهیان صلح جو آب شیرین نگداری شود.

در میان گوارمیها نگهداری از گوارمی مرواریدی کم دردسرتر و راحت تر از بقیه استو ماهی آرام و صلح جویی بوده و کمتر موجب مزاحمت سایرین خواهد شد.

در فصل تخم ریزی گوارمی مرواریدی نر، گاهی به درگیری و زدن ضربه یا باله سینه ای خود می پردازد. این ماهی می تواند اختلاف زیاد PH را تحمل کند. دارای اندام تنفسی اضافی است که به او کمک می کند اکسیژن مورد نیازش را به طور مستقیم از محیط بیرون آب کسب کند.

این ماهی متعلق به رودخانه های کم عمق تا جریان آرام در مناطق نزدیک به خط استواست. اغلب در سطوح میانی و بالایی آب شنا می کند.