ماه رمضان

مد رمضان و مقدمش بوسیدم در رهگذرش طبق طبق گل چیـدم من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یک بار دگر ماه خدا را دیدم . . . ماه_پراز_رحمت_رمضان_بر_همگی_مبارک