متل آش نخورده و دهن سوخته

ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته از پرکاربردترین ضرب المثل ها است که در بین مردم ایران رایج است.

داستان از این قرار است که دو نفر بودند که رفاقت زیادی بین آنها وجود داشت و همدیگر را بسیار دوست داشتند. یک روی یکی از آنها آش بسیار خوشمزه ای با لوبیا، نخود، عدس و سبزی و ... درست می کند و دوستش را دعوت می کند تا در کنار یکدیگر آش را میل کنند.

دوستش دعوت او را قبول می کند اما با دندان درد شدیدی به مهمانی می آید. به خاطر اینکه دوستش زحمت افتاده می خواهد قاشقی را در آش زده و آن را میل کند که دندان درد او را امان نمی دهد.

میزبان وقتی آه و ناله او را می بیند به وی می گوید: تو که در حال آش خوردن هستی پس این همه ناله و داد و فریاد برای چیست؟

مهمان در حالیکه دستش را روی صورت گذاشته بود و از درد ناله می کرد به او گفت: آش نخورده و دهن سوخته. من از شدت دندان درد نتوانستم حتی یک قاشق از این بخورم. فقط می خواستم آن را به احترام تو مزه کنم که آن را هم نتوانستم انجام بدهم.

Loading the player...