متل"در دروازه را میشه بست اما در دهان مردم را نه"

هر زمانی فردی از عیب جویی و خرده گیری دیگران در مورد اعمال و رفتار خود احساس ناراحتی کند ضرب المثل " در دروازه را می توان بست ولی دهان مردم را نه" را به کار می برند.

سفری را پدر و پسری همراه با الاغی که پسر آن را آماده سفر کرده بود آغاز می کنند.

پدر بر الاغ سوار و پسر به دنبال آنها به راه افتاد تا اینکه در مزارع کشاورزانی که به زراعت مشغول بودند چون آنها را نگاه کردند زبان به اعتراض گشودند و گفتند: چه پیرمرد بی رحمی. خودش سوار شده و فرزندش را به دنبال خود پیاده می کشاند. پیرمرد با شنیدن این حرف خودش پیاده شد و این بار فرزندش را سوار بر الاغ کرد و خودش پیاده به راه افتاد تا اینکه چوپانی با مشاهده آنها متعجب شد و گفت: چرا پسرت را سوار کرده ای و خودت پیاده به راه افتاده ای؟

خلاصه به همین صورت هر بار  با عیب جویی افراد مختلف روبرو شدند و به این نتیجه رسیدند که به جای اینکه گفتار و کردار خودشان جلب رضایتمندی مردم را قرار دهند به فکر خشنودی وجدان خود و خداوند متعال باشند.

Loading the player...