محرم - لرستان

چند روز پیش از عاشورا یعنی در همان روزهای اول ماه محرم اهالی خرم آباد و سایر مناطق لرستان، خودشان را برای عزاداری شهدای کربلا آماده می‌کنند. اغلب مردم پیراهن سیاه می‌پوشند و یا بازوبندهای سیاه را با نوشته های یا حسین، یا حسین مظلوم، و . . . به بازو می‌بندند.

برای بجا آوردن نذرهای خویش که غالبا خوراکی هستند برنج، روغن، آرد، شکر، گلاب و زعفران و سایر مواد لازم را از این قبیل تهیه می‌بینند. هر محله‌ای از جمله درب دلاکان و پشت بازار و محله بزرگ ناصرخسرو که دسته‌ای حدود چند کیلومتر را تشکیل می‌دهد، علم‌های خود را سر گذارها و خیابان‍‌های اصلی برپا می‌کنند.

صدای ساز و دهل که آهنگ غم انگیز چمریونه مینوازد در محله و کوچه‌های اطراف به‌گوش می‌رسد. سینه زن‌ها که عزاداران اصلی هستند دسته دسته گرد می‌آیند. شعرها و ابیات روزهای نخست عزاداری بیشتر از این قبیل است، هر که دارد عشق شاه کربلا عریان شود گر تکبر می‌کند از این عزا بیرون شود م‍ردم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌‌وی‍ژه‌ ج‍و‌انان‌ ‌ه‍م‌‍‌زم‍‍ان‌ ب‍‍ا طل‍و‌ع‌ ‌آف‍ت‍‍اب‌ روز ‌ع‍‍اش‍ور‌ا ح‍وض‍چ‍ه‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ پر ‌از گل‌ تمیز و مع‍طر به‌ گلاب‌ ‌آماده‌ ک‍رده‌ و در ک‍ن‍‍ار خ‍رم‍ن‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از چوب‌ و ‌هیزم‌ بر‌ا‌ی‌ گرم‌ شدن‌ ‌عز‌اد‌ار‌ان‌، خود ر‌ا گل‌‌‌اندود م‍‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د.

ب‍‍ا طل‍و‌ع‌ ‌آف‍ت‍‍اب‌ در روز ‌ع‍‍اش‍ور‌ا ‌ع‍ز‌ادار‌ان‌ در ‌ه‍م‍‍ان‌ س‍‍ا‌ع‍‍ات‌ ‌اول‍ی‍ه‌ ص‍ب‍ح‌ ب‍‍ع‍د ‌از ‌ان‍ج‍‍ام‌ ف‍ری‍ض‍ه‌ ن‍م‍‍از ص‍ب‍ح‌ ب‍‍ا ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ن‌ در ک‍ن‍‍ار ‌ای‍ن‌ ح‍وض‍چ‍ه‌‌ه‍‍ا م‍ق‍د‌ار‌ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ گ‍ل‌ ر‌ا ب‍ه‌ ب‍دن‌ و س‍ر و ص‍ورت‌ خود م‍‍ال‍ی‍ده‌ ب‍ه‌‌طوری ک‍ه‌ س‍ر ت‍‍ا پ‍‍ا‌ی‌ ‌آن‍‍ان‌ گ‍ل‌ ‌ان‍دود م‍‍ی‌‌ش‍ود. در روز تاسوعای حسینی جوانان لرستانی به تدارک ‌آم‍‍اده‌ ک‍ردن‌ خ‍‍اک‌ وی‍ژه‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ روز ‌ع‍‍اشور‌ا می‌پردازند ‌تا در این روز تمام بدن خود را به گل آغشته کنند و در ماتم سالار شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) به عزاداری بپردازند. خ‍‍اک‌ وی‍ژه‌ ‌ع‍ز‌اد‌ار‌ی‌ اباعبدالله الحسین توسط جوانان لرستانی ‌از ب‍ی‍‍اب‍‍ان‌‌‌ه‍‍ا‌۠ی ‌اطر‌اف‌ ت‍‍ه‍ی‍ه‌ می‌شود و پ‍س‌ ‌از ‌غربال و الک‌کردن، آن را با ‌‌ع‍طر و گلاب‌ معطر می‌کنند ‌و خاک آماده شده را در حوضچه‌های مخصوص با آب گرم به گل تبدیل می‌کنند.

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

.