محمدطاها دالوند

محمدطاها دالوند فرزند محسن متولد 10 بهمن ماه 1390 از خرم آباد است.