مختار فلاحی

مختار فلاحی، متولد نورآباد استان لرستان و نوازنده ویلن و کمانچه می باشد.

سوابق ایشان:

1. فراگیری نوازندگی کمانچه محلی نزد مرحوم استاد حسین سالم.

2. فراگیری نوازندگی ویلن و ردیف ابوالحسن صبا

3. همکاری، اجرای برنامه با خوانندگان موسیقی محلی.

4. عضو گروه سنتی باربد خرم آباد و اجرای کنسرت در شهر خرم آباد.

5. همکاری با واحد موسیقی صدا و سیمار استان لرستان از 1377 تاکنون.

6. عضو انجمن موسیقی لرستان از 1381 تاکنون.