جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

مستند "اردوی جهادی " - نمایش محتوای خبر

 

 

مستند "اردوی جهادی "

مستند "اردوی جهادی "

در این مستند همراه و همسفر می شویم با جوانان جهادگری که عزم شان را جزم کرده اند تا با جهادعملی خود این بار  در مناطق محروم  ودور افتاده و مناطق حاشیه نشین لرستان،حاضر شوند و غبار محرومیت را از این دیار بزدایند، عده ای  کار فرهنگی می کنند و برای اهالی این مناطق از کودکان گرفته تا مرد و زن و پیر و جوان کلاس های آموزشی و توجیهی و مهارتی برگزار می کنند ؛ تعدادی دیگر  از این جهادگران عرصه کار و تلاش و سازندگی آستین همت را بالا زده و برای اقشار بی بضاعت و آنان که ناتوانند،خانه و سرپناهی می سازند یا دستی به روی خانه قدیمی آنان می کشند و دلشان را اینگونه شاد می کنند؛جهادگران لرستانی در اردوهای جهادی شان همیشه به مدارس  و دانش آموزان، توجه ویژه ای دارند و به آنها رسیدگی می کنند و کمک حال دانش آموزان هستند  ؛ در کار کشاورزی  نیز،به کشاورزان کمک رسانی های ویژه ای  می کننند؛ گاهی در سنت محلی گَل درو،همه با هم جمع می شوند و به نوبت محصول اهالی را برداشت و جمع آوری می کنند و گاهی وسایل کشاورزی اهالی را تعمیر می کنند و البته در کنار اینها دانش و مهارت های به روز کشاورزی را به اهالی منتقل می کنند. خواهران جهادی نیز همیشه همراه و یاور  دختران و زنان و مادران مهربان این مناطق بوده و هستند؛در این اردوهای جهادی برای خدمت رسانی به مردم محروم مناطق دورافتاده و محروم،همه پای کار هستند و مرد عمل.