مستند شهید سردار سلیمانی

مستند شهید سردار سلیمانی

آنقدر از وجود تو می ترسیدند که در دل سیاهی شب آن هم نه از راه زمین، بلکه آسمان تو را پر پر کردند.

این را بدان در ایران غیور مردانی به مانند تو زیاد هستند.

تفکر سردار سلیمانی هر روز در دل و ذهن مردم زاده می شود و این دشمن خونخوار باید بداند که با هر بار کشتن یک سردار سلیمانی، صدها سردار سلیمانی دیگر متولد خواهند شد.

سالگرد سردار سلیمانی تسلیت باد اس ام اس سالگرد شهادت سردار سلیمانی

Loading the player...
عوامل تولید:

تامین برنامه رادیو لرستان

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399/10.12