معراج میر

معراج میر فرزند رضا متولد 4 مرداد ماه 1393 از خرم آباد است.