ملاک برنامه ریزی درست در زندگی

زمانی که زندگی افراد موفق را مورد بررسی قرار می دهیم یک نقطه مشترک بین آنها می توانیم پیدا کنیم و آن نقطه مشترک، هدفمند بودن زندگی آنهاست.

افراد موفق رویاهای واقع گرایانه ای برای خودشان تصور می کنند و زندگی خودشان را بر مبنای آن رویای واقع گرایانه تنظیم می کنند تا به هدف مورد نظرشان برسند.

افراد موفق به دنبال آرزوهای محال و دست نیافتنی نیستند بلکه به آرزوهایی که به آن نزدیک باشند و امیدوار کننده باشد فکر می کنند و به آن کار اعتقاد کامل دارند.

افرادی که به موفقیت می اندیشند هیچ وقت نباید با کوچکترین شکستی عقب نشینی کنند. برنامه ریزی باید شناور باشد و در عین حال از استحکام کافی برخوردار باشد.