موفقیت در زندگی و تحصیل در نوجوانان

موفقیت در زندگی لازمه اش داشتن ثروت زیاد، قدرت و مقام اجتماعی نیست بلکه موفقیت یعنی اینکه خودمان باشیم.

موفقیت یعنی شناخت اولویت های زندگی و عملکرد براساس آنها. موفقیت یعنی ساختن امروز برای فردایی بهتر.

برای موفقیت در زندگی و تحصیل باید به این عوامل توجه کنیم:

1. ایمان به موفقیت است. کسی می تواند به موفقیت برسد که خواهان آن باشد و آرزویش رسیدن به موفقیت باشد و در وجودش توان رسیدن به آن را پیدا کند و خودش را لایق رسیدن به آن موفقیت بداند و نسبت به تحقق و رسیدن به آن موفقیت امیدوار باشد.

2. تصمیم و قاطعیت داشته باشد. یکی از رمزهای موفقیت آدم های بزرگ، اراده قوی و عزم بالای آنهاست. کسانی که از گردباد و تندباد مشکلات رد شده اند به هدفهایشان می رسند. خیلی آدم ها بوده اند که امکانات خوبی داشته ولی به دلیل سستی در اراده و عدم اعتماد به نفسشان و همچنین عدم قاطعیتشان در راه مانده اند و ادامه نداده و مسیر را تا آخر نرفته اند.

3. پشتکار بسیار مهم است. کسی که پشتکار نداشته باشد نمی تواند آدم موفقی باشد.

4. خودشناسی، شناسایی ذوق و استعداد و توانایی هاست.