نظام خانه و خانواده در اسلام

خداوند متعال در قرآن می فرماید: از خودتان برایتان همسرانی قرار دادیم. وقتی می گوید از خودتان یعنی همسر شما جان شماست. آیه می خواهد بگوید زن و شوهر یک وجود هستن. عنایت و رحمت خداوند در ذات زوج ها از هر نوعی کشش و جاذبه و رابطه عاشقانه بین آنها برقرار نموده است. بدون تردید ازدواج یکی از با ارزشترین و مقدس ترین وقایع و فعالیت ها در زندگی انسانهاست. در اسلام یکی از ارکان دین و حافظ نیمی از دین معرفی شده است. خانواده محور اصلی در تربیت جامعه می باشد که بدون خانواده هیچ رشد اجتماعی صورت نمی گیرد.

Loading the player...